ΑΑΔΕ: Λαθρεμπόριο καυσίμων πολλών εκατομμυρίων ευρώ διαπιστώθηκε σε ελέγχους το Α’ τρίμηνο του έτους

Εκτελώντας τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό για την καταπολέμηση

του λαθρεμπορίου καυσίμων, οι διωκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τους

εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα, με σημαντικά

αποτελέσματα και για το πρώτο τρίμηνο του 2022.

Ενδεικτικά παρατίθενται σημαντικές περιπτώσεις κατασχέσεων-δεσμεύσεων

που πραγματοποιήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022.

• Έλεγχοι σε δίκτυα με βάση το ΑΦΜ:

Προέκυψαν 132 εμπλεκόμενα ΑΦΜ, ελέγχθηκαν 49, βρέθηκαν ανύπαρκτα και χωρίς συναλλακτική δραστηριότητα 22 = 44,9%.

• Σημαντικές περιπτώσεις:

Στην Αργολίδα, πρατήριο διάθεσης υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία

ύψους 404.394,44 ευρώ και υπέπεσε σε λαθρεμπορία για 575.244,86 λίτρα.

Στην Αιτωλοακαρνανία, πρατήριο υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία

ύψους 155.642,95 ευρώ.

Στη Λακωνία, πρατήριο υγραερίου, δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία ύψους

93.047,06 ευρώ.

Στην Αττική, εταιρεία εμπορίας υγραερίου, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε προβεί σε

σύνδεση του ΦΗΜ, με αποτέλεσμα να της επιβληθεί πρόστιμο ύψους 146.800

ευρώ.

Στην Αττική, σε άλλη περίπτωση, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία για 495.325 λίτρα

βενζίνης και 210.373 λίτρα diesel.

Στην Αττική, σε διαφορετική περίπτωση, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία για 91.790

λίτρα βενζίνης και 97.164 λίτρα diesel.

Σε πλοίο εντοπίστηκε λαθρεμπορία 8.412 λίτρων καυσίμων.

Σε άλλο πλοίο, διαπιστώθηκε λαθρεμπορία πετρελαίου εξωτερικής καύσης 22,3

Μ/Τ και πετρελαίου ναυτιλίας 48,87 Μ/Τ.

Επίσης:

• Σε φορτηγό πλοίο με ελληνική σημαία, ελέγχθηκαν τα ναυτιλιακά έγγραφα

και λοιπά φορολογικά – τελωνειακά παραστατικά σε συνδυασμό με την

διενέργεια ποσοτικής καταμέτρησης καυσίμων με τη μέθοδο της κλειστής

αποθήκης και διαπιστώθηκε:

Α. πλεονάζουσα διαφορά πετρελαίου ναυτιλίας (D.O.) 8.412 λίτρα για τα οποία

δεν επεδείχθησαν τα απαιτούμενα παραστατικά που αποδείκνυαν τη νόμιμη

κατοχή καθώς και την καταβολή του αναλογούντος Ε.Φ.Κ. και λοιπών επιβαρύνσεων.

Β. κατανάλωση επιπλέον ποσότητας πετρελαίου ναυτιλίας (D.O.) 2.300 λίτρων

στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης χωρίς να το δικαιούται.

Οι παραπάνω πράξεις συνιστούν τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας, κατά

παράβαση των διατάξεων «περί Ε.Τ.Κ.». Ο ελεγχόμενος κατέβαλε άμεσα το

αναλογούν ποσό των 24.012,14 ευρώ.

• Σε πλοίο με σημαία Λιβερίας, ελέγχθηκαν τα ναυτιλιακά έγγραφα και λοιπά

φορολογικά – τελωνειακά παραστατικά σε συνδυασμό με την διενέργεια

ποσοτικής καταμέτρησης καυσίμων με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης και

διαπιστώθηκε πλεονάζουσα διαφορά στα καύσιμα ιδιοκατανάλωσης:

Α. πετρελαίου εξωτερικής καύσης (Fuel Oil), συνολικής ποσότητας 22,3 Μ/Τ

Β. πετρελαίου ναυτιλίας (MGO), συνολικής ποσότητας 48,46 Μ/Τ.

Οι παραπάνω πράξεις συνιστούν τέλεση του αδικήματος της λαθρεμπορίας, κατά

παράβαση των διατάξεων «περί Ε.Τ.Κ.». Ο ελεγχόμενος κατέβαλε το ποσό των

145.146,59 ευρώ.

• Ύστερα από έλεγχο σε δύο πρατήρια υγρών καυσίμων που είχαν

Διαχειριστή το ίδιο πρόσωπο διαπιστώθηκε:

Α. κατοχή και εμπορία υγρών καυσίμων για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι

αναλογούντες δασμοί και λοιποί φόροι.

Β. η επιχείρηση χρησιμοποίησε 30.000 λίτρα, χύμα χημικού προϊόντος με

εμπορική ονομασία «SOLVENT» για νοθεία βενζίνης αμόλυβδης στην εγχώρια

αγορά και 5.000 λίτρα χύμα ορυκτελαίων για νοθεία του πετρελαίου κίνησης.

Συνέπεια αυτών ήταν να διαφύγουν την καταβολή των δασμοφορολογικών

επιβαρύνσεων ύψους 151.303,75 ευρώ.

• Ύστερα από έλεγχο σε πρατήριο υγρών καυσίμων, που βρέθηκε κλειστό, και

με παρουσία Εισαγγελικού λειτουργού, παρελήφθησαν δείγματα καυσίμων,

μεταξύ των οποίων και δείγμα ποσότητας 4.774 λίτρων, η οποία βρέθηκε σε

υπόγεια δεξαμενή, μη συνδεδεμένη με το σύστημα Εισροών – Εκροών.

Η εν λόγω ποσότητα, σύμφωνα με τη σχετική χημική ανάλυση, ήταν νοθευμένη και δεν βρέθηκε κανένα φορολογικό στοιχείο που να αποδεικνύει τη νόμιμη

κατοχή της. Οι διαφυγούσες της καταβολής δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις, με

την καταβολή των πολλαπλών τελών, θα ανέλθουν κατ’ ελάχιστον στο ποσό των

20.000 ευρώ.

Η έρευνα συνεχίζεται και ως προς την νομιμότητα κατοχής και διάθεσης

καυσίμων μέσω του συστήματος εισροών-εκροών για το χρονικό διάστημα από

την έναρξη λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την ημέρα του ελέγχου. Οι

εκτιμώμενες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό περίπου των

700.000 ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.