ΓΣΕΕ: Τι ισχύει για τις αργίες του Πάσχα

αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής (όπως και υποχρεωτικής αργίας),

αυτοί υπερισχύουν.

Η Δευτέρα του Πάσχα (25-04-2022) είναι από το νόμο ημέρα υποχρεωτικής

αργίας για όλες τις επιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση

το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους

αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν νόμιμα δικαιούνται

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους

και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες

ώρες απασχοληθούν

2) στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις

λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο

1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας

και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του

συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του

νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό

Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της

αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί

υπερισχύουν.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966, όπως ισχύει, κατά τις Κυριακές και τις

ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική

εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που

αναφέρονται ρητώς ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών (π.χ.

επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας, επισιτιστικά καταστήματα κλπ). Όσες

επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να

λειτουργήσουν νόμιμα και συνεπώς δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους,

χωρίς να έχουν γνωστοποιήσει και λάβει ειδική άδεια για την απασχόληση

προσωπικού από την Επιθεώρηση Εργασίας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης χωρίς

άδεια της αρχής απασχολήσει το προσωπικό κατά την Κυριακή ή τις ημέρες

υποχρεωτικής αργίας, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή.

Υπολογίστεonlineτο Δώρο Πάσχα

Με την νέα online εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α. μπορείτε να υπολογίσετε το Δώρο

Πάσχα που δικαιούστε, συμπληρώνοντας τα πεδία που θα δείτε στον σύνδεσμο

http://kepea.gr/calc-doro-pasxa.php

Τα σχόλια είναι κλειστά.