Η Υπουργός Εξωτερικών της Λ.Δ. Ντόνετσκ, Ναταλία Νικονόροβα, στον Ελληνικό λαό (video)

Αρχική ΚΟΣΜΟΣ Η Υπουργός Εξωτερικών της Λ.Δ. Ντόνετσκ, Ναταλία Νικονόροβα, στον Ελληνικό λαό (video)

MOSCOW, RUSSIA – FEBRUARY 16, 2017: Natalya Nikonorova, minister of foreign affairs of the Donetsk People’s Republic, at a round table at the Moscow office of the TASS news agency to discuss the results achieved for the two years of the Minsk process and prospects for the settlement of the military conflict between the Ukrainian government and Donbass militia in east Ukraine. Mikhail Japaridze/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 16 ôåâðàëÿ 2017. Ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë ïðîâîçãëàøåííîé Äîíåöêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè Íàòàëüÿ Íèêîíîðîâà âî âðåìÿ êðóãëîãî ñòîëà, ïîñâÿùåííîãî èòîãàì äâóõ ëåò ìèíñêîãî ïðîöåññà è ïåðñïåêòèâàì óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà â ñâåòå ïîñëåäíèõ ñîáûòèé â Äîíáàññå. Ìèõàèë Äæàïàðèäçå/ÒÀÑÑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.